آموزش منطقی فازی(قسمت اول)

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

آموزش منطقی فازی(قسمت اول)

ایده اولیه منطق فازی به بودا باز می گردد. فلسفه او براین اساس بود که جهان پر از ضدیتها است، نباشد. اینجاست که ارتباط شفافی A باشد هم A بدین معنی که هرچیزی می تواند در هر لحظه هم بین فلسفه بودایی و منطق فازی مدرن دیده م یشود. حدود 200 سال بعد، فیلسوف یونانی، ارسطو، نیست A هست یا A منطق دودویی را پای هگذاری کرد. برخلاف بودا او عقیده داشت که هر چیزی یا و نمی تواند هردو باشد. طی قرنها مکتب بودا به عنوان مذهب هند و مناطق اطراف گسترش یافت، با اینحال منطق ارسطویی توسط فلاسفه یونان پذیرفته شد و بعدها در سراسر اروپا گسترش یافت، و یک سیستم جبری ایجاد کرد و Boole منطق دودویی ارسطو اساس علم گردید. در قرن نوزدهم تئوری را تنظیم نمود که می توانست با منطق دودویی به صورت ریاضیاتی ارتباط برقرار کند. بدین صورت که صحیح و غلط را به شکل 1و 0 نشان می داد.

آموزش منطق فازی
تردید در محدود بودن ارزشهای صدق یک گزاره به دو ارزش صدق و کذب از اوایل قرن در بازتابهای Kleen و Bokhvar ،Post آثار لوکاسیویچ و به دنبال او منطق دانان و ریاضیدانانی مثل Lukasiwics . خود را نشان داد. نقطه آغازین این رویکرد، تعمیم دو ارزش صدق به سه ارزش بود یک منطق سه ارزشی پیشنهاد کرد (صحیح، ممکن، غلط) که هیچگاه به صورت وسیعی مورد پذیرش ارزش و بی نهایت ارزشی معرفی گردیدند و برمبنای آنها n قرار نگرفت، پس از آن سیستمهای مجموعه هایی را معرفی نمود که باعث Russel جبرهای متعددی پایه ریزی شد. در سال 1920 Black تناقض در منطق دو ارزش می شدند. او این مجموعه ها را مجموع ههای مبهم نامید. در 1937 فیلسوف کوانتوم مقاله ای منتشر کرد که آن را ابهام نامید. وی در این مقاله منطق چند ارزشی را به مجموعه ها گسترش داد و خاطرنشان ساخت که این مجموع ههای مبهم هستند که تصورات و اندیشه های ما را با یکدیگر سازگار کرده اند.
فصل دوم: منطق فازی و شبیه سازی به کمک آن 20 رواج مجدد و مؤثر این رویکرد فکری با تغییر نام از ابهام به فازی توسط دکتر لطفی زاده صورت گرفت. در 1965 لطفی زاده از دانشگاه برکلی مقال های تحت عنوان مجموعه های فازی ارائه داد که در آن ریاضیات تئوری مجموعه فازی را بیان نمود. پس از معرفی مجموعه های فازی، مفاهیم الگوریتم های فازی در سال 1968 ، تصمیم گیری فازی در سال 1970 و ترتیب فازی را در سال 1971 مطرح نمود. در سال 1973 نیز مقاله دیگری را با عنوان طرح یک راه حل جدید برای تجزیه تحلیل سیستم های پیچیده و فرآیندهای تصمیم گیری منتشر کرد. این مقاله اساس کنترل فازی را بنا نهاد. کاربردهای اولیه ای نظیر کنترل موتور بخار و کنترل کوره سیمان، تئوری فازی را به عنوان یک زمینه جدید مطرح کرد.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه