تعیین حداکثرتوان در توربین بادی با استفاده از منطق فازی

متلب پروژه ، تعیین حداکثرتوان در توربین بادی با استفاده از منطق فازی