توابع پرکاربرد در متلب

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

توابع پرکاربرد در متلب 

توابع پرکاربرد نرم افزار MATLAB


نرم افزار MATLAB دارای توابع داخلی فراوانی است که نیازهای کاربران را برآورده می کند توابع کدهای کمکی هست که در کنار فایل اصلی برنامه نوشته میشودتوابع باعث کوتاه شده کد اصلی برنامه میشود در نرم افزار متلب برنامه در کد اصلی نوشته میشود و سپس توابع توسط کدهای توابع فراخوانی میشود . بعضی از این توابع در ادامه آمده است اگر نیاز به دانلود پروژه متلب نیاز دارید میتوانید پروژه متلب خود را از میان حجم انبوهی از پروژه ها دریافت کنید 

 عنصر ماکزیمم: ()max

 عنصر مینیمم: ()min

 مینگین عناصر: ()mean

 فراوانی عناصر: ()hist

 محاسبه واریانس: ()std

 مرتب سازی عناصر: ()sort

 مجموع عناصر: ()sum

 قسمت حقیقی عدد مختلط: ()real

 قسمت موهومی عدد مختلط: ()imag

 مزدوج عدد مختلط: ()conj

 زاویه عدد مختلط: ()angle

 قدر مطلق (اندازه): ()abs

 نوشتن یک عدد مختلط: z=a+jb (که j باید به b چسبیده باشد) یا به صورت z=a+j*b و نیز (z=mag*exp(j*angl که (mag=abs(z و (angl=angle(z

 ریشه دوم: ()sqrt

 تابع نمایی اکسپونانسیل: ()exp

 لگاریتم طبیعی: ()log

 لگاریتم برمبنای 10: ()log10

 توابع مثلثاتی: ()sin(), cos(), tan(), cot

 توابع معکوس مثلثاتی: ()asin(), acos(), atan(), acot

 گرد کننده به نزدیکترین عدد صحیح به x (روند کردن عمومی): (round(x

 گرد کننده به نزدیکترین عدد صحیح به x در جهت صفر: (fix(x

 گرد کننده به نزدیکترین عدد صحیح به x در جهت ∞+: (ceil(x

 گرد کننده به نزدیکترین عدد صحیح به x در جهت ∞-: (floor(x

 باقی مانده تقسیم x بر y (ترتیب x , y مهم است): (rem(x,y

 تولید ماتریس m×n تماما صفر: (zeros(m,n

 تولید ماتریس m×n تماما یک: (ones(m,n

 تولید اعداد تصادفی مابین صفر و یک:  (rand(m,n یک ماتریس تصادفی با ابعاد m×n تولید 
میکند.

 تولید اعداد تصادفی با میانگین صفر و واریانس یک: (randn(m,n

 تولید یک آرایه با تکرار آرایه دیگر: (repmat(a,m,n، آرایه a را با m بار افقی و n بار عمودی تکرار 
می کند.

 محاسبه دترمینان ماتریس: ()det (ماتریس باید مربعی باشد)

 محاسبه معکوس ماتریس: ()inv (ماتریس باید مربعی باشد)

 

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه