بررسی نقش امپدانس متقابل خطوط در بررسی عملکرد رله دیستانس

بررسی نقش امپدانس متقابل خطوط در بررسی عملکرد رله دیستانس
امتیاز دهی به نوشته ها

با سلام خدمت همراهان همیشگی متلب پروژه

در این شبیه سازی به بررسی نقش امپدانس متقابل خطوط در بررسی عملکرد رله دیستانس پرداخته و در حضور جبرانساز سری خط انتقال به بررسی نقش ان پرداخته و در شبکه 9 باسه زیر

فرض مکنیم که جبرانساز در خط 7-8 که با بلوک سبز نشان داده شده قرار دارد و براساس ولتاژ بین دوفاز و القای متقابل و محاسبه امپدانس متقابل به مشخصی حفاظتی منحنی r-x پرداخته و نتایج را به ازای تغییرات مکان درصد خطا بر روی خط انتقال و امپدانس حطا و ظرفیت راکتور سری بدست می اوریم.

برای مثال اگر خطا در 80 درصد طول خط ( 100 کیلومتر ) روی داده و مقاومت خطا 0.1 اهم باشد و ظرفیت راکتور ناچیز باشد. مشخصه دیستانس رله پیشنهادی بصورت

 

و اگر با حفظ مشخصات ظرفیت راکتور را به 0.01 هانری تغییر دهیم مشحصه بصورت زیر تغییر میکند

این شبیه سازی در متلب 2016 تست و اجراشده و میتوان با تغییر مشخصات منحنی مختلف بدست اورده.