رابطه بهینه سازی پرنده برای عدم قطعیت منابع باتری ذخیره با درنظر گرفتن توزیع نرمال

رابطه بهینه سازی پرنده برای عدم قطعیت منابع باتری ذخیره با درنظر گرفتن توزیع نرمال
امتیاز دهی به نوشته ها

رابطه بهینه سازی پرنده برای عدم قطعیت منابع باتری ذخیره  با درنظر گرفتن توزیع نرمال

 در این مقاله از  رابطه بهینه سازی پرنده برای عدم قطعیت منابع باتری ذخیره  با درنظر گرفتن توزیع نرمال برای منابع و بار استفاده کرده و بدترین حالت عدم قطعیت را با تعیین عضویت فازی بکمک الگوریتم پرندگان بدست اورده و ناحیه امنیت با تعیین ضریب نفوذ دیجی را تعیین کرده است

 

و با اجرای برنامه طبق فلوچارت به ازای ضریب نفوذ دیجی تعیین شده در شبکه 33  

باسه توزیع استاندارد ناحیه امنیت را تعیین میکند  و تعداد محدود منابع خورشیدی و بادی و بار را در مکان فرضی تعیین می کنیم

 

و نهایتا درصد ناحیه امنیت را در پنجره فرمان نشان میدهد

 

برای اجرای پروژه نیاز به تولباکس متپاور 6 است که باید از اینترنت دانلود و در مسیر متلب قرار گیرد.

http://www.pserc.cornell.edu/matpower

برای دریافت شبیه سازی این پروژه میتوانید با شماره 09039549884 تماس بگیرید