طراحی یک سیستم نظارت بر بیماری مبتنی بر سیستم استنتاج فازی

طراحی یک سیستم نظارت بر بیماری مبتنی بر سیستم استنتاج فازی
امتیاز دهی به نوشته ها

طراحی یک سیستم نظارت بر بیماری مبتنی بر سیستم استنتاج فازی

 شبیه سازی بر اساس مقاله زیر انجام شده است 

این سیستم به صورت کامل در محیط متلب شبیه سازی شده است 

نسخه متلب استفاده شده 2017 می باشد 

نمونه ای از خروجی شیبیه سازی شده در محیط نرم افزار متلب

برای دریافت این پروژه میتوانید با شماره 09039549884 تماس بگیرید