کنترل بهینه سیستم های پارامتری توزیعی با نرم افزار متلب

کنترل بهینه سیستم های پارامتری توزیعی با نرم افزار متلب
امتیاز دهی به نوشته ها

کنترل بهینه سیستم های پارامتری توزیعی با نرم افزار متلب 

شبیه سازی با نرم افزار متلب نسخه 2017
 

کنترل بهینه سیستم های پارامتری توزیعی این مقاله که بر پایه معادله انتشار گرماست.هدف ما رسیدن به کمترین میزان انحراف دما و بهینه ترین توزیع دما در انتشارگرما (مثلا یک میله) است.

دوروش برای حل این مسئله است که یکی به حل انتگرال شماره 34 در مقاله می انجامد و روش دیگر نیز برنامه ریزی خطی و غیر خطی است که حلی تقریبی برای مسئله ماست

در حل برنامه ریزی خطی و غیر خطی با استفاده از روابط موجود به نمودار هایی در صفحه 425 رسیده که این نمودار ها خروجی ما از کد های برنامه متلب خواهد بود

حل انتگرالی به این صورت خواهد بود که تمامی پارامتر ها در متلب تعریف شود و انتگرال های شماره 24و25و34و38و39 با دادن مقادیر ثابت و توابع به جواب برسد

حل برنامه ریزی خطی و غیر خطی و خروجی های ان اهمیت بیشتری دارد

این برنامه در محیط متلب شبیه ساز شده است و نتایج خروجی در زیر قابل مشاهده می باشد 

 

 

 

 

برای دریافت شبیه سازی این پروژه میتوانید با شماره 09039549884 تماس بگیرید