تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر

تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر
امتیاز دهی به نوشته ها

تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر

تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر از دیگر ویژگی های پردازش تصویر می باشد  در این تبدیلات مقدار شدت هر نقطه در تصویر خروجی تابعی از شدت نقاط در همسایگی یک نقطه که مشابه یکدیگر می‌باشند، است. این همسایگی فعال Kernel نامیده می‌شود.

کرنل معولاً شکل مربعی دارد به عنوان مثال 3*3 یا 5*5 از پیکسلها را پوشش می‌دهد ولی به طور کلی (1 (2n+* (1 (2n+می‌باشد. هنگامی که از تبدیلات خطی استفاده می‌شود، هر عنصر کرتل دارای ضرایب مشابه هستند. هر پیکسل با مختصاتpy,px مشخص می‌شود. چنانچه تصویر ورودی با مشخص شود، ضرایب کرنل با (I,j) k  و تصویر خروجی با    شدت هر نقطه در تصویر خروجی به صورت جمع و فون دار از شدت نقاطی که در همسایگی فعال هستند بیان می‌گردد.

 

این تبدیل برای برجسته ترکردن یک گونه از طرح در تصویر بکار می‌روند، به عنوان مثال لبه‌ها که لبه یابی از مهم ترین کاربرده در پردازش تصویر می باشد 

شکل زیر را در نظر بگیرید، شکل تصویر ورودی و کرنل 3*3 داده شده است. تصویر ورودی دارای یک لبه افقی است که از وسط تصویر رد شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده بعد از عمل محلی تنها پیکسلهایی که در وسط تصویر هستند دارای مقدار ماکزیمم هستند. در نتیجه کرنل به عنوان یک عمل کننده برای تشخیص لبه افقی عمل کرده است. برای تشخیص لبه‌های عمودی و قطری نیز می‌توان کرنلهایی را طراحی نمود. همچنین کرنل‌هایی برای تشخیص سایر طرحها بنا شده است که نقش مهمی را در بررسی زنجیرهایی از تصویر اصلی ایفا می‌کنند. یک مشکل اصلی از تبدیلات محلی، تبدیلی است که در مورفولوژی ریاضی تعریف می‌شود، این عملیات هم نیازمند تعریف کرنل است که عناصر ساختاری نامیده می‌شوند ولی عملیات تبدیلی که بر روی تصویر انجام می‌گیرد، غیرخطی است. چنین تبدیلاتی ایجاد فرسایش و یا فراخی در تصویر می‌کنند و چنانچه به یکدیگر متصل شوند تشکیل یک تبدیل پیچیده را می دهند. این تبدیل در پردازش تصاویر مدرن مهم می‌باشد مباحث این تبادیل خارج از حوصله این فصل است.