رشد ناحیه Region growing در پردازش تصویر

رشد ناحیه Region growing در پردازش تصویر
امتیاز دهی به نوشته ها

رشد ناحیه Region growing در پردازش تصویر

یکی دیگر از کارهایی که در بخش بندی تصویر استفاده می‌شود، رشد ناحیه می‌باشد که از یکنواختی در ناحیه استفاده می‌کند. این روش با انتخاب

یک یا بیشتر از نقاط دانه‌ای آغاز می‌شود و بسته به تعداد نقاط دانه ای به همان تعداد هم ناحیه تشخیص داده می‌شود. سپس میزان شباهت بین

پیکسل‌ها فرموله می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت که این معیاری است که بر پابه مقدار خاکستری پیکسل‌ها می‌باشد. دو پیکسل شبیه هم نامیده

می‌شوند اگر قدرمطلق تفاضل مقادیر خاکستری آنها از مقدار آستانه کمتر باشد. سپس عملیات رشد ناحیه‌ای یا بازرسی و کنترل نقاطی که در داخل

نقاط دانه‌ای احاطه شده‌اند شروع می‌شود.

چنانچه یک نقطه به اندازه کافی شبیه نقاط دانه‌ای باشد به ناحیه مربوط به آن نقطه دانه‌ای تعلق دارد. برای هر ناحیه‌ای ، عملیات آنقدر ادامه پیدا

می‌کند که کل نقاط موجود در تصویر را پوشش دهد.