هسیتوگرام بخش‌بندی Histogram Segmentation در پردازش تصویر

هسیتوگرام بخش‌بندی Histogram Segmentation در پردازش تصویر
امتیاز دهی به نوشته ها

هسیتوگرام بخش‌بندی Histogram Segmentation در پردازش تصویر

بطور ساده می‌توان گفت که بر پایه تجزیه تحلیل و بررسی هیستوگرام مقادیر شدت است. چنانه تصویری از اشیاء نورانی در یک زمینه تاریک تشکیل شده باشد، هیستوگرام مقیاس خاکستری دارای دو ماکزیمم است.

  • یک پیک به وسیله اشیاء نورانی تولید می‌شود. یک پیک به وسیله نقاط زمینه. چنانچه کنتراست بین اشیاء و زمینه به اندازه کافی زیاد باشد، دو ماکزیمم در هیستوگرام تصویر کاملاً از یکدیگر مجزا بوده و شدت آستانه T بین دو ماکزیمم قرار دارد. در تصویر اصلی همه مقادیر بیشتر از T با مقدار 1 و تمام مقادیر خاکستری کمتر و مساوی T با مقدار 0 نشان داده می‌شود. این عمل برای ما تولید تصویر باینری می‌کند که نقاط اشیاء با مقدار 1 نشان داده شده‌اند. چنانچه تصویر از پیش از 2 جزء تشکیل شده باشد هیستوگرام دارای بیش از 2 ماکزیمم بوده و Segmentation با چند آستانه انجام می‌گیرد.