شبیه سازی تاثیرات محدودیت اندازه کنترل ولتاژ از نوع وینداپ

شبیه سازی تاثیرات محدودیت اندازه کنترل ولتاژ از نوع وینداپ
5 (100%) 1 vote

شبیه سازی تاثیرات محدودیت اندازه کنترل ولتاژ از نوع وینداپ 

در این مقاله به بررسی تاثیرات محد.ودیت اندازه کنترل ولتاژ از نوع وینداپ پرداخته و به بررسی نمابش حوزه فرکانس و زمانی و تعیین ضریب اضافه باری رسیدن به نقطه اوج پرداخته است

و برای ارزیابی روش مقاله از یک شبکه بصورت زیر پرداخته ایم

 و باتوجه به تاثیرات شدید مربوط به ناپایداری ولتاژ و استفاده از بار ثایت در مقاله بارهای zip را غیرفعال کرده و از مدل مرتبه 6 برای ژنراتور سنکرون و مدل مرتبه یک  برای تحریک بهره میگیریم و شماتیک بلوک تحریک مرتبه اول در نرم افزار PSAT بصورت زیر است

و تنظیمات ضرایب بصورت زیر است که ضرایب اشباع و ثابت زمانی اندازه گیری ناچیز درنظرگرفته و خللی در کار ایجاد نمیشود

میتوان توان بار بمنظور رسیدن توان ژنراتور را به حد استانه تحریک وینداپ تعیین کرده و در این شبکه میزان بار را برحسب درصد بار یا مثلا یکهزارم درصد بار پایه افزایش داده و ولتاژ تحریک هر 4 ژنراتور را بررسی کرده و با ولتاژ استانه 5 ولت مقایسه کرده و سپس توان میکانیکی و توان الکتریکی و توان اکتیو و توان راکتیو را برای هر تکرار میو رسم میکند

این پروژه از سری پروژه آماده متلب می باشد در صورتی که نیاز به شبیه سازی مقاله برق قدرت دارید و مشاوره میخواید با متخصصین ما تماس بگیرید

 

دچار جهش ناکهانی شده که در شکلهای فوق کاملا مشخص است. و اگر تغییرات بار را برحسب یک هزارم  بار پایه بگیریم مقدار اضافه بار مجاز طوری است که توان تحریک مثل شکلهای بالا دچار جهش ناگهانی نمیشود و ملایم ناپایدار میشود و در 168 هزارم مقدار بار پایه به حداستانه میرسد.

 

برای دریافت شبیه سازی این مقاله برق قدرت با شماره 09039549884 تماس بگیرید