شبیه سازی مدل سازی ظرفیت باربری بیرونی شمع در خاک های منسجم

شبیه سازی مدل سازی ظرفیت باربری بیرونی شمع در خاک های منسجم

عنوان مقاله:

Lateral load bearing capacity modelling of piles in cohesive soils in
undrained conditions: An intelligent evolutionary approach

رشته مهندسی عمران 

شبیه سازی با نرم افزار متلب 

گزارش فارسی دارد 

شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب 

 

عکس خروجی های برنامه 

برای دریافت شبیه سازی شبیه سازی مدل سازی ظرفیت باربری بیرونی شمع در خاک های منسجم با شماره 09039549884 تماس بگیرید