آموزش الگوریتم غذایابی باکتری در متلب

آموزش الگوریتم غذایابی باکتری در متلب
5 (100%) 3 votes

آموزش الگوریتم غذایابی باکتری در متلب 

ایده اول غذایابی باکتری بر این واقعیت استوار است که در طبیعت، جانداران با روش غذایابی ضعیف احتمال انقراض بیشتری نسبت به جاندارنی با استراتژی غذایابی موفق دارند.پس از نسل های زیاد؛ جاندارن با روش غذایابی ضعیف نابود شده و یا به حالت های بهتر تغییر شکل میدهند.
نمونه کد ارایه شده در بالا به صورت دو متغیره بوده که عبارت زیر در کدنویسی متلب بهینه میشود
 f(x,y) = (a-x)^2 + b*(y-x^2)^2


 

غذایابی دارای 4 مرحله استوار است:
مرحله حرکت :در این مرحله باکتری ها شروع به جنبش و شنا میکنند.
عملکر گروهی: وقتی یک باکتری مسیر بهتری برای غذا پیدا میکند باکتری های دیگر را به سمت خود جذب میکند و باکتری ها سریعتر به محل غذای اصلی میرسند.
تولید مثل: در این مرحله نصف تعداد باکتری ها که غذای خوبی پیدا نکردند نابود میشوند و نصف دیگر باکتری های سالم ، هر یک بار دیگر کپی میشوند و با این عمل تعداد جمعیت باکتری ها ثابت نگه داشته میشود.
حذف و پراکندگی :زندگی جمعیت باکتری ها به مرور با مصرف غذا و یا ناگهان در اثر موارد دیگر دچار تغییر میشوند.