جعبه‌ابزار Fuzzy Logic در متلب

جعبه‌ابزار Fuzzy Logic در متلب
5 (100%) 2 votes

جعبه‌ابزار Fuzzy Logic در متلب

مراحل پنجگانه استنتاج فازی در منطق فازی که پیش‌تر توسط کارشناسان گروه متلب پروژه بیان شد، راه حل پنجگانه استنتاج فازی (فازی‌سازی، عملگر فازی، استلزام، تجمیع و غیرفازی‌سازی) به طور کامل و با مثال بیان شده است. در این جلسه، این مراحل را با استفاده از جعبه‌ابزار Fuzzy Logic در MATLAB برای یک سیستم استنتاج فازی از نوع ممدانی (Mamdani) پیاده‌سازی می‌کنیم.
مربوط به یک سیستم استنتاج فازی از نوع ممدانی است که در آن، توابع عضویت خروجی به صورت مجموعه‌های فازی می‌باشند. در سیستم استنتاج فازی از نوع سوگنو، دو مرحله استلزام و تجمیع وجود ندارد و خروجی‌ها به صورت توابع خطی از ورودی یا عدد ثابت هستند. در ادامه، یک سیستم استنتاج فازی ممدانی را با استفاده از جعبه‌ابزار Fuzzy Logic در MATLAB پیاده‌سازی می‌کنیم. یک سیستم استنتاج فازی در متلب با نام FIS شناخته شده و با پسوند .fis ذخیره می شود

 فایل Pdf  دوازدهمین جلسه آموزش فازی را می توانید از لینک زیر دریافت کنید