مدل سیستم های پیوسته در زمان سیگنال

مدل سیستم های پیوسته در زمان سیگنال
5 (100%) 4 votes

مدل سیستم های پیوسته در زمان سیگنال

این مدل ها نشان دهنده سیستم ها فیلترهای آنالوگ هستند. بسیاری از مدل های گفته شده در بالا برای سیستم های گسسته که کاربرد فراوانی در انجام پروژه متلب می باشد مانند مدل صفر و قطب ، تابع تبدیل و بسط به توابع جزیی برای نمایش سیستم های پیوسته نیز به کار می روند . برای تبدیل بین روش های مختلف مدل سیستم خطی می توان از  دستورات ارائه شده در جدول 1-1 استفاده کرد . ستون اول نشان دهنده مدل مبدأ و سطر اول نشان دهنده مدل های مقصد است

توجه شود که تبدیل از یک ساختار فیلتر به مدل های دیگر ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد که دلیل این امر دقت محدود ریاضی کامپیوتر و تغییرات در زمان گرد کردن اعداد است .