استفاده از الگویتم ایمنی مصنوعی توام با ژنتیک برای شناسایی ناسایی کبد

استفاده از الگویتم ایمنی مصنوعی توام با ژنتیک برای شناسایی ناسایی کبد 

RIAL 650,000 – خرید