استفاده از الگویتم ایمنی مصنوعی توام با ژنتیک برای شناسایی ناسایی کبد

استفاده از الگویتم ایمنی مصنوعی توام با ژنتیک برای شناسایی ناسایی کبد
امتیاز دهی به نوشته ها

استفاده از الگویتم ایمنی مصنوعی توام با ژنتیک برای شناسایی ناسایی کبد

RIAL 650,000 – پرداخت