پروژه شبکه قدرت را با ساختار مرتبه اول برای ژنراتور و توربین

در این مقاله کنترل فرکانس در یک ناحیه شبکه قدرت را با ساختار مرتبه اول برای ژنراتور و توربین و مشخصه تولید اوتماتیک انتگراگیر و شیب افتی بصورت منحنی زیر درنظر میگیریم

 

 

و قصد داریم با استفاده از کنترل کننده لغزشی بهمراه تخمینگر اشوب براساس معادلات حالت خطی شده سیستم کنترل مقدار خطای فرکانس را برای هر اغتشاش بار و تولید بادی کمینه کنیم

و شماتیک سیستم قدرت مورد مطالعه بصورت زیر است

و ساختار کنترل پیشنهادی بصورت زیر است

 

 

و  صورتیکه پارامترهای مشخصات شبکه را در حالت عادی قرار دهیم و پارامترهای شبکه و پارامترهای کنترلی در متفیر freqData ذخیره شده است و در صورتیکه برای مثال سرعت ژنراتور را بصورت پله ای تغییر دادیم و تغغیرات بار را ثایت درنظر گیریم و تغییرات فرکانس را مشاهده مکنیم

 

در صورت عدم دانلود فایل با شماره ۰۹۱۰۸۳۹۱۳۸۹ تماس حاصل بفرمایید

 
RIAL 1,000,000 – خرید