استفاده از الگویتم ایمنی مصنوعی توام با ژنتیک برای شناسایی ناسایی کبد

1,950,000 1,800,000