بهینه سازی ظرفیت تولیدی واحدگازی در یک شبکه قدرت

1,500,000