بهینه سازی ظرفیت تولیدی واحدگازی در یک شبکه قدرت

1,650,000 1,500,000