عنوان مقاله :

کد مقاله : m111

Modeling and Simulation Study of A Dynamic Gas

Turbine System In A Virtual Test Bed Environment

ابن مقاله توسط اساتید متلب پروژه در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش فارسی کامل می باشد .