شبیه سازی آنتن در فضای پترن در نرم افزار hfss

1,800,000ریال