شبیه سازی تلفیق یادگیری ماشین با مدل های کانتور فعال مبتنی بر منطقه در تقسیم تصاویر پزشکی

1,000,000ریال