شبیه سازی شبکه ۱۴ باس محاسبات خطای f1 و f2 با تغییر آرایش ترانسفورماتوری که pv رو به شبکه

1,000,000ریال