شبیه سازی موجبر مستطیلی با نرم افزار hfss

1,200,000ریال