شناسایی اعداد 0 تا 9 انگلیسی با هوش مصنوعی

1,500,000ریال