فروش پروژه بهبود کیفیت تصاویر RGB_D با استفاده از تخمین گرهای اتورگرسیون

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 950,000ریال است.