فروش پروژه بکارگیری الگوریتم PSO جهت طراحی کنترل کننده های تکمیلی و پایدارساز

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 800,000ریال است.