فروش پروژه بکارگیری الگوریتم PSO جهت طراحی کنترل کننده های تکمیلی و پایدارساز

800,000ریال