فروش پروژه بکارگیری الگوریتم PSO جهت طراحی کنترل کننده های تکمیلی و پایدارساز

1,000,000 800,000