فروش پروژه تشخیص نویز ضربه ای و فیلتر کردن آن در تصاویر با استفاده از آستانه و فیلتر میانه تطبیقی

1,200,000ریال