فروش پروژه تشخیص نویز ضربه ای و فیلتر کردن آن در تصاویر با استفاده از آستانه و فیلتر میانه تطبیقی

1,500,000 1,200,000