فروش پروژه حداکثر اصل برای کنترل بهینه مرز سازه های ارتعاشی با کاربردها در تیرها

1,000,000ریال