فروش پروژه شبیه سازی عملکرد شعاعی پایه آهسته پرمنگنات برای تصفیه آبهای زیرزمینی از طریق اکسیداسیون)

1,350,000ریال