فروش پروژه شبیه سازی عملکرد شعاعی پایه آهسته پرمنگنات برای تصفیه آبهای زیرزمینی از طریق اکسیداسیون)

1,500,000 1,350,000