فروش پروژه پردازش تصویر تشخیص فضای خالی در سنگ

900,000ریال