فروش پروژه پردازش تصویر تشخیص فضای خالی در سنگ

1,000,000 900,000