فروش پروژه چند معیار انتخاب پروژه تحقیق و توسعه و برنامه ریزی با استفاده از منطق Fuzzy

1,000,000 800,000