فروش پروژه کنترل تصادفی توزیع شده برای سیستم های چند عامل

1,200,000 1,000,000