فروش کنترل کننده مبتنی بر statcom برای SEIG سه فاز جهت تغذیه بارهای تک فاز

1,200,000 900,000