فروش کنترل کننده مبتنی بر statcom برای SEIG سه فاز جهت تغذیه بارهای تک فاز

900,000ریال