مکانیابی خطا در شبکه توزیع تکفاز در حضور منایع پراکنده

قیمت اصلی 2,000,000ریال بود.قیمت فعلی 1,850,000ریال است.