پخش بار DC در شبکه ۶ باسه استاندارد IEEE با متلب

1,000,000