پروژه ارزشیابی عملکرد دانشجویان با استفاده از منطق فازی

1,350,000ریال