پروژه ارزشیابی عملکرد دانشجویان با استفاده از منطق فازی

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,350,000ریال است.