پروژه باسهای مهم و حساس و ارزیابی توان خطوط و دستیابی به حداکثر توان عبوری خطوط در شرایط خطا

1,800,000 1,500,000