پروژه بهینه کردن شکنندگی مالی با شبکه عصبی

1,000,000 700,000