پروژه بهینه کردن شکنندگی مالی با شبکه عصبی

700,000ریال