پروژه تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی و بهینه سازی سیکل های برق با EES

4,000,000ریال