پروژه تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص Ash در spss

500,000ریال