پروژه تحلیل ایرفویل ناکا0012در نزدیکی سطح زمین در فلوئنت

500,000ریال