پروژه تحلیل کسری بودجه بر عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران با spss