پروژه تشخیص کرونا از روی تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه

2,000,000ریال