پروژه دریافت صورت مالی مربوط به شرکت دارو سازی سینا آوه و محاسبه ترازنامه , صورت سود ، زیان جداگانه

1,000,000ریال