پروژه روش HJ برای مساله بهینه سازی ترکیبی هزینه سوخت و روش HJ

2,000,000ریال