پروژه زوج دیجیتال مبتنی بر LSTM و GAN دو جهته برای مدل سازی کووید -19

1,000,000ریال