پروژه سیستم خبره فازی جهت تشخیص بیماران با متلب

3,000,000ریال