پروژه سیستم مولد بار موتور القایی با استفاده از روش کنترل گشتاور مستقیم

1,500,000ریال