پروژه شبیه سازی ابگرم کن خورشیدی با نانو سیال در فلوئنت

500,000ریال